top of page

נגרר כיבוי אש

תותח

ספיקה עד 30,000 ליטר דקה

לחץ עבודה מקס׳ 16 בר

פייה בעלת חיבור להזנת קצף

מערכת הידראולית להצבה

ניתן לשינוי לפי דרישה

bottom of page