top of page

כריות הרמה הולמטרו

זרנוק כיבוי אש ״1

כרית הרמה הולמטרו

כרית הרמה 2 טון

תוצרת הולמטרו הולנד

אחר

משקל

גובה הרמה

-

1 ק״ג

60 מ״מ

לחץ עבודה

12 בר

כושר הרמה

1 טון

זרנוק כיבוי אש ״1

כרית הרמה הולמטרו

כרית הרמה 6 טון

תוצרת הולמטרו הולנד

אחר

משקל

גובה הרמה

-

1 ק״ג

60 מ״מ

לחץ עבודה

12 בר

כושר הרמה

1 טון

זרנוק כיבוי אש ״1

כרית הרמה הולמטרו

כרית הרמה 8 טון

תוצרת הולמטרו הולנד

אחר

משקל

גובה הרמה

-

1 ק״ג

60 מ״מ

לחץ עבודה

12 בר

כושר הרמה

1 טון

bottom of page